مورین مرداک

ژرفای زن بودن

108

بسیاری از زنان بسیار موفق ،دختران پدر محسوب میشوند زیرا آنها در جستجوی کسب تایید و قدرت آن اولین الگوی مردانه هستند.تایید و تحسین مادر آنها چندان مهم تلقی نمیشود و این پدر است که زنانگی را تعریف میکند و این تعریف ،بر جنسیت دختر،توانایی ارتباط با مردان و قابلیت او برای موفق شدن در دنیا اثر میگذارد.احساس خوب زن ازبلند پرواز بودن ،قدرت داشتن ،پول در آوردن و داشتن رابطه موفق با یک مرد از رابطه او با پدرش ناشی میشود.
روانشناسانی که روی انگیزه های افراد مطالعه میکنند دریافته اند که بسیاری از زنان موفق پدرانی داشته اند که استعداد آن ها را پرورش داده و باعث شده اند تا از کودکی احساس جذابیت و دوست داشتنی بودن کنند. ماجوری لوزاف دانشمند علوم اجتماعی به مدت چهار سال روی زنان موفق مطالعه کرد و به این تیجه رسید که وقتی پدران با دختران خود مانند افراد جالب و شایسته احترام و تشویق رفتار میکنند آنها به زنان موفق تری بدل میشوند .”احساس” زنانی که چنین رفتاری از جانب پدر خود میدیدند این بوده که پرورش استعدادها در آنها باعث به خطر افتادن زنانگی نمیشود.این پدران علاقه زیادی به زندگی دختران خود نشان میدادند و آنها را تشویق میکردند تا به طور فعال به زندگی حرفه ای یا علاقمندی های خود در زمینه سیاست ،ورزش یا هنر توجه نشان دهند.
زنانی که تایید و پذیرش پدر را احساس کرده اند ، اطمینان دارند که از سوی دنیا پذیرفته خواهند شد.

مورین مرداک
ژرفای زن بودن
ترجمه سیمین موحد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.