گزیده ای از سخنان موریس مترلینگ

65

گزیده ای از سخنان موریس مترلینگ

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده

است.

***

ما انسانها این گونه آفریده شده ایم که اگر بدانیم میلیونها سال در جهان باقی

خواهیم ماند، اما قرین اندوه و بدبختی خواهیم بود، راضی شده و حتی شادمان

می گردیم. اما اگر بفهمیم که از بین می رویم و در عوض هیچ شکنجه و رنج

نخواهیم کشید اندوهگین و مایوس می شویم !

***

ما نادان هستیم و شاید تا ابد نادان بمانیم، اما بتدریج چیزهایی می آموزیم که به

ما نشان می دهد به درستی نادانیم.

***

کسی که از سرنوشت خود شکایت کند، از حماقت و ناچیزی روح خویش

شکایت کرده است.

***

مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلکه دامان عشق است. نهال خرد باید

در کوزه عشق کاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.

***

هیچ کس نمی تواند خدا را برای دیگران توصیف کند . زیرا به محض اینکه توانست خدای خویش را وصف کند، دیگر او خدا نبوده، بلکه مثل من و شماست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.