مرور رده

طعم جمله

پل الوار

. ‎شب هرگز مطلق نيست ‎سرانجام هر غمی به پنجره‌ای باز ختم می‌شود ‎پنجره‌ای که آنجا می‌درخشد ‎هميشه رويايی بيدار…