مرور رده

طعم جمله

وودی آلن

در زندگی بعدی کاش می‌شد مسیر را، وارونه طی کنم. در آغاز، پیکری بیجان و مرده باشم و آنگاه راه آغاز شود… در…