مرور رده

طعم جمله

ری را

خسته ام ری را! می آیی همسفرم شوی؟؟ گفت و گوی میان راه بهتر از تماشای باران است توی راه از پوزش پروانه سخن…