مرور برچسب

نزار قبانی

بخشی از اشعار نزار قبانی

1 دلم میخواست در عصرِ دیگری دوستت میداشتم! در عصری مهربانتَر و شاعرانهتَر ! عصری که عطرِ کتاب ، عطرِ یاس و عطرِ آزادی را بیشتر حس میکرد ! دلم میخواست تو را در عصرِ شمع دوست میداشتم! در عصرِ هیزم و بادبزنهای اسپانیایی و نامههای…